Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na zgradi "Bobovac"
12.09.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-765-OI/17
Datum: 11.9.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave: Radovi na zgradi "Bobovac", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na zgradi "Bobovac"


Prilog:
Odluka broj 01-49-765-OI/17 od 11.9.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi