Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Radovi na kući u Gojevićima
01.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1062-OI/17
Datum: 29.11.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Radovi na kući u Gojevićima“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Radovi na kući u Gojevićima


Prilog:
Odluka broj 01-49-1062-OI/17 od 29.11.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi