Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga osiguranja
10.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1112-OI-L1/17 i 01-49-1112-OI-L2/17
Datum: 8.12.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1., točka 1 b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge osiguranja" (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-1112-ZOP/17 od 7.12.2017. godine), ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga osiguranja:
Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila
Lot 2: Usluge osiguranja imovine


Prilozi:
Odluka broj 01-49-1112-OI-L1/17 od 8.12.2017.
Odluka broj 01-49-1112-OI-L2/17 od 8.12.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi