Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i isporuka ogrjevnog drveta
05.07.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-650-OI/18
Datum: 3.7.2018. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nabava i isporuka ogrjevnog drveta", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i isporuka ogrjevnog drveta


Prilog:
Odluka broj 01-49-650-OI/18 od 3.7.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi