Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: "Radovi na objektu "Nova zgrada" (Lot 1,2)
15.05.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 07-49-414-OI-L1/19
07-49-414-OI-L2/19
Datum: 15.05.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na objektu "Nova zgrada", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
"Radovi na objektu "Nova zgrada"
Lot 1: Radovi na adaptaciji bloka sanitarnih čvorova
Lot 2: Radovi na postavljanju horizontalnih brisoleja


Prilog:

Odluka broj 07-49-414-OI-L1/19 od 15.05.2019
Odluka broj 07-49-414-OI-L2/19 od 15.05.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi