Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nafta i benzin
06.08.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-798-OI/19;
Datum: 06.08.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Nafta i benzin", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nafta i benzin


Prilog:

Odluka broj 01-49-798-OI/19 od 06.08.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesniku u postupku
3. a/a

Linkovi