Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih
04.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-987-OI/19;
Datum: 03.09.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave:
Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih, za 2019. godinu


Prilog:

Odluka broj 01-49-987-OI/19 od 03.09.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi