Zavod Bakovići - Fojnica
Izmjene i dopune II Plana nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu
17.10.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1103/18
Datum: 13.09.2019.

Izmjene i dopune II Plana nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu


Prilog:
Izmjene i dopune II Plana nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi za 2019. godinu
16.10.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-957-OI-L1/L2-1/19
Datum: 15.10.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Izjašnjenja prvorangiranog ponuditelja, bez broja, od 11.10.2019. godine i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi za 2019. godinu


Odluka broj 01-49-957-OI-L1/L2-1/19 od 15.10.2019.


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave: Usluge osiguranja (Lot 1,2)
16.10.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1111-OI-L1/19;
01-49-1111-OI-L2/19.
Datum: 15.10.2019. godine

Na temelju članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge osiguranja", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave:
Usluge osiguranja, za 2019. godinu, za
Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila
Lot 2: Usluge osiguranja imovine


Prilog:

Odluka broj 01-49-1111-OI-L1/19 od 15.10.2019.
Odluka broj 01-49-1111-OI-L2/19 od 15.10.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave: Nabava i montaža agregata
16.10.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1116-Obp/19
Datum: 04.10.2019. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave:
Nabava i montaža agregata


Prilog:
Odluka broj 01-49-632-Obp/19 od 22.07.2019.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju "Nexen" d.o.o. Banja Luka;
2. Ostalim učesnicima koji su preuzeli TD;
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave: Nabava i montaža agregata
04.10.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1116-Obp/19
Datum: 04.10.2019. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave:
Nabava i montaža agregata


Prilog:
Odluka broj 01-49-632-Obp/19 od 22.07.2019.

Dostavljeno:
1. Ponuditelju "Nexen" d.o.o. Banja Luka;
2. Ostalim učesnicima koji su preuzeli TD;
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja: Dodatni radovi na objektu "Nova zgrada"
30.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1118-OI-PP/19
Datum: 27.09.2019. godine

Na temelju članka 70. i članka 24., stavak (1), točka a), Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti za nabavu radova:
Dodatni radovi na objektu "Nova zgrada" - adaptacija bloka sanitarnih čvorova (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1118-ZOP-3/19), ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti o
nabavi radova: Dodatni radovi na objektu "Nova zgrada" - adaptacija bloka sanitarnih čvorova


Prilog:
Odluka broj 01-49-1118-OI-PP/19 od 27.09.2019.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi za 2019. godinu (Lot 1,2)
27.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-957-OI-L1/19;
01-49-957-OI-L2/19.
Datum: 27.09.2019. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za unutarnje opremanje i tekstilni proizvodi za 2019. godinu, za
Lot 1: Proizvodi za unutarnje opremanje
Lot 2: Tekstilni proizvodi


Odluka broj 01-49-957-OI-L1/19 od 27.09.2019.
Odluka broj 01-49-957-OI-L2/19 od 27.09.2019.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza
27.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-954-OI/19
Datum: 20.09.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza


Prilog:

Odluka broj 01-49-954-OI/19 od 20.09.2019


Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza
20.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-954-OI/19
Datum: 20.09.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza", ravnatelj Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na objektu za smještaj teže pokretnih i nepokretnih osoba - II faza


Prilog:

Odluka broj 01-49-954-OI/19 od 20.09.2019


Dostavljeno:
1. Služba za nabave
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Dodatni radova na objektu "Nova zgrada"
17.09.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1118/19
Datum: 16.09.2019. godine

"K-projekt" d.o.o. Žepče
Poslovni centar Xp, Luke bb
72 230 Žepče

PREDMET: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
Dodatni radova na objektu "Nova zgrada" - adaptacija bloka sanitarnih čvorova


Prilog:

Poziv broj 01-49-1118/19 od 16.9.2019. i tenderska dokumentacija za nabavu dodatnih radovaLinkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Slijedeća stranica >>