Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja o nabavi Usluge održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"
29.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 07-49-1130-OI/17
Datum: 27.12.2017. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavu usluga održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići" (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1130-ZOP-2/17), ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavi:
Usluge održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"


Prilozi:
Odluka broj 07-49-1130-OI/17 od 27.12.2017.

Dostavljeno:
1. Učesniku u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga u području zdravstva
20.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1162-OI-L1/17
01-49-1162-OI-L2/17
01-49-1162-OI-L3/17
01-49-1162-OI-L4/17
Datum: 18.12.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1., točka 1 b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga u području zdravstva; Lot 1: Primarna zdravstvena zaštita (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-1162-ZOP-L1-L4/17 od 7.12.2017. godine), ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga u području zdravstva:
Lot 1: Primarna zdravstvena zaštita
Lot 2: Usluge liječnika specijaliste4
Lot 3: Usluge medicinskih laboratorija
Lot 4: Usluge sanitarnih pregleda radnika


Prilozi:
Odluka broj 01-49-1162-OI-L1/17 od 18.12.2017.
Odluka broj 01-49-1162-OI-L2/17 od 18.12.2017.
Odluka broj 01-49-1162-OI-L3/17 od 18.12.2017.
Odluka broj 01-49-1162-OI-L4/17 od 18.12.2017.

Dostavljeno:
1. Učesnicima u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za za stručno usavršavanje
20.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1242/17
Datum: 18.12.2017. godine

P O Z I V
za dostavu ponuda
za stručno usavršavanje iz oblasti finansija, računovodstva, javnih nabava,
radnih odnosa, zdravstva, protupožarne zaštite, službe za radnu okupaciju
i za ostale stručne službe zavoda


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-1242/17 od 18.12.2017.

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga osiguranja
10.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1112-OI-L1/17 i 01-49-1112-OI-L2/17
Datum: 8.12.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1., točka 1 b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Usluge osiguranja" (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-1112-ZOP/17 od 7.12.2017. godine), ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave usluga osiguranja:
Lot 1: Usluge osiguranja motornih vozila
Lot 2: Usluge osiguranja imovine


Prilozi:
Odluka broj 01-49-1112-OI-L1/17 od 8.12.2017.
Odluka broj 01-49-1112-OI-L2/17 od 8.12.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine
07.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1126-OI-L1/17 i 01-49-1126-OI-L2/17
Datum: 6.12.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1., točka 1 b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave u postupku dodjele ugovora iz Aneska II. Dio B Zakona o javnim nabavkama za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-1126-ZOP-L1-L2/17), ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine:
Lot 1: Nabava usluga fizičke zaštite ljudi i imovine
Lot 2: Nabava usluga tehničke zaštite ljudi i imovine


Prilozi:
Odluka broj 01-49-1126-OI-L1/17 od 6.12.2017.
Odluka broj 01-49-1126-OI-L2/17 od 6.12.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Radovi na kući u Gojevićima
01.12.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1062-OI/17
Datum: 29.11.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Radovi na kući u Gojevićima“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Radovi na kući u Gojevićima


Prilog:
Odluka broj 01-49-1062-OI/17 od 29.11.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga iz područja zdravstva
24.11.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1162/17
Datum: 23.11.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnima nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama ( „Službeni glasnik BIH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za nabavu usluga
iz područja zdravstva
za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-1162/17 od 23.11.2017.

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija
14.11.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1135/17
Datum: 14.11.2017. godine

„Spin“ d.o.o.
Slatina 9 – Novi tržni centar 2
75 000 Tuzla

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
„Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija“


Prilozi:
Poziv
Zahtjev za sudjelovanje
Tenderska dokumentacija
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 50
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 52

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Održavanje aplikativnog softvera "baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"
13.11.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1130/17
Datum: 10.11.2017. godine

„Comp-it“ d.o.o.
Derviša Numića br.7
71 000 Sarajevo
Tel: 033/713-450
Fax: 033/713-451

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
Održavanje aplikativnog softvera "baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"


Prilozi:
Poziv
Zahtjev za sudjelovanje
Tenderska dokumentacija
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 50
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 52

Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine (LOT 1 i LOT 2)
09.11.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1126/17
Datum: 9.11.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnima nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BIH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine (LOT 1 i LOT 2)


Prilozi:
Poziv
Obrazac za ponudu - LOT 1
Obrazac za ponudu - LOT 2
Obrazac za cijenu - LOT 1
Obrazac za cijenu - LOT 2
Obrazac za povjerljive informacije
Izjava
Ugovor (nacrt) - LOT 1
Ugovor (nacrt) - LOT 2

Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>