Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana - ponovljeni postupak - Lot 1: Riblji pripravci i konzerve
19.05.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-391-OI-L1/17
Datum: 17.5.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Hrana - ponovljeni postupak“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana - ponovljeni postupak - Lot 1: Riblji pripravci i konzerve


Prilog:
Odluka broj 01-49-391-OI-L1/17 od 17.5.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Radovi na kući u Bakovićima - I faza
11.05.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-401-OP/17
Datum: 9.5.2017. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi radova:
Radovi na kući u Bakovićima - I faza


Prilog:
Odluka broj 01-49-401-OP/17 od 9.5.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Nabava i sukcesivna isporuka uglja
05.05.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-343-Obp/17
Datum: 3.5.2017. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnih BiH", broj 39/14) Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Nabava i sukcesivna isporuka uglja


Prilog:
Odluka broj 01-49-343-Obp/17 od 3.5.2017.

Dostavljeno:
1. Ponuditeljima (5x)
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Nabava i sukcesivna isporuka uglja
26.04.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj:01-49-343-OI/17
Datum: 24.4.2017. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Nabava i sukcesivna isporuka uglja“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Nabava i sukcesivna isporuka uglja


Prilog:
Odluka broj 01-49-343-OI/17 od 24.4.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
19.04.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-265-OI/17
Datum: 18.4.2017. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


Prilog:
Odluka broj 01-49-265-OI/17 od 18.4.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu usluga: Usluge sanitarnih pregleda djelatnika
14.04.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-348-OI/17
Datum: 12.4.2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), i članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga sanitarnih pregleda djelatnika (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 07-49-348-ZOP/17), Ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja nabavu usluga:
„Usluge sanitarnih pregleda djelatnika“


Prilog:
Odluka broj 01-49-348-OI/17 od 12.4.2017.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Nabava i isporuka industrijskih strojeva
29.03.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-280-OP/17
Datum: 28.3.2017. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) i točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Nabava i isporuka industrijskih strojeva


Prilog:
Odluka broj 01-49-280-OP/17 od 28.3.2017.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesniku u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 7 i Lot 13
29.03.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1056-OI-1-L7/16 i 01-49-1056-OI-1-L13/16
Datum: 27.3.2017. godine

NNa temelju članka 25., 64. stavak, (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 7: Mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 13: Začini i začinska sredstva


Prilog:
Odluka broj 01-49-1056-OI-1-L7/16 od 27.3.2017.
Odluka broj 01-49-1056-OI-1-L13/16 od 27.3.2017.

Dostavljeno:
1.Služba za nabavu
2.Preslika Odluke učesnicima u postupku
3.a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 3
29.03.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1056-OP-1-L3/16
Datum: 27.3.2017. godine

Postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, broj: JH2-03-07-1-180-9/17, od 16.3.2017. godine, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - Lot 3: Riblji pripravci i konzerve


Prilog:
Odluka broj 01-49-1056-OP-1-L3/16 od 27.3.2017.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Preslika Odluke učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga sanitarnih pregleda djelatnika Zavoda
23.03.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-348/17
Datum: 23.3.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnima nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama ( „Službeni glasnik BIH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za nabavu usluga:
sanitarnih pregleda djelatnika Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-348/17 od 23.3.2017.
Obrazac za ponudu
Obrazac za cijenu
Nacrt Ugovora

Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>