Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Proizvodi za čišćenje i poliranje - ponovljeni postupak drugi put
25.05.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-458-OI/18
Datum: 24.5.2018. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Proizvodi za čišćenje i poliranje - ponovljeni postupak drugi put", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Proizvodi za čišćenje i poliranje - ponovljeni postupak drugi put


Prilog:
Odluka broj 01-49-458-OI/18 od 24.5.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju Postupka u javnoj nabavi roba: Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci
13.05.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-260/18
Datum: 10.5.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka f) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JN2-03-07-1-348-9/18, od 3.5.2018. godine, donosim:

O D L U K U
o poništenju Postupka u javnoj nabavi roba:
Medicinski namještaj i antidekubitalni madraci


Prilog:
Odluka broj 01-49-260/18 od 10.5.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Potencijalnim ponuditeljima
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Radovi na kući u Bakovićima - II faza
13.05.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-427-OI/18
Datum: 10.05.2018. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave „Radovi na kući u Bakovićima - II faza“, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na kući u Bakovićima - II faza


Prilog:
Odluka broj 01-49-427-OI/18 od 10.05.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi (Lot 1)
06.05.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-215-PP-OP-L1/18
Datum: 3.5.2018. godine

Postupajući po Rješenju Ureda za razmatranje žabi Bosne i Hercegovine, broj: JN2-03-07-1-460-10/18, od 26.04.2018. godine, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi, za 2018. godinu - Lot 1: Mesni proizvodi


Prilog:
Odluka broj 01-49-215-PP-OP-L1/18 od 3.5.2018.

Dostavljeno:
1. Učesnicima u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 3,4,6,7,8,9 i 10)
19.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-215-PP-Obp-2/18
Datum: 17.4.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10)


Prilog:
Odluka broj 01-49-215-PP-Obp-2/18 od 17.4.2018.

Dostavljeno:
1. Ponuditeljima
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga:odmarališta i domova za odmor
12.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-358-OI/18
Datum: 9.4.2018. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedlogu Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavama za nabavu usluga odmarališta i domova za odmor (Zapisnik o prijedlogu i ocjeni ponuda broj 07-49-358-ZOP/18), Ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga:
odmarališta i domova za odmor


Prilog:
Odluka broj 01-49-358-OI/18 od 9.4.2018.

Dostavljeno:
1. Učesniciku u postupku
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 1, 2 i 5)
05.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-215-PP-Obp/18
Datum: 4.4.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 1, 2 i 5)


Prilog:
Odluka broj 01-49-215-PP-Obp/18 od 4.4.2018.

Dostavljeno:
1. Ponuditeljima (4x)
2. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10)
05.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-215-OI-L3/18
01-49-215-OI-L4/18
01-49-215-OI-L6/18
01-49-215-OI-L7/18
01-49-215-OI-L8/18
01-49-215-OI-L9/18
01-49-215-OI-L10/18
Datum: 3.4.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64. stavak (1), točka b) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak", ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 3: Voće, povrće i srodni proizvodi (prerađeno)
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 4: Životinjska ili biljna ulja i masti
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 6: Mlinarski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 7: Razni prehrambeni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 8: Šećer i srodni proizvodi
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 9: Tjestenine
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak, za 2018. godinu - Lot 10: Pića, duhan i srodni proizvodi


Prilog:
Odluka broj 01-49-215-OI-L3/18 od 3.4.2018.
Odluka broj 01-49-215-OI-L4/18 od 3.4.2018.
Odluka broj 01-49-215-OI-L6/18 od 3.4.2018.
Odluka broj 01-49-215-OI-L7/18 od 3.4.2018.
Odluka broj 01-49-215-OI-L8/18 od 3.4.2018.
Odluka broj 01-49-215-OI-L9/18 od 3.4.2018.
Odluka broj 01-49-215-OI-L10/18 od 3.4.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na objektu za agregat sa nabavom i montažom agregata
03.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-244-OI-O1/18
Datum: 3.4.2018. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave: Radovi na objektu za agregat sa nabavom i montažom agregata, ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na objektu za agregat sa nabavom i montažom agregata


Prilog:
Odluka broj 1-49-244-OI-O1/18 od 3.4.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti o nabavi radova: Dodatni radovi na zgradi "Bobovac"
03.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-348-OI/18
Datum: 29.3.2018. godine

Na temelju članka 70 i članka 24. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti za nabavu radova: Dodatni radovi na zgradi "Bobovac" (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-348-ZOP-2/18), Ravnateljica Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavijesti o nabavi radova:
Dodatni radovi na zgradi "Bobovac"


Prilog:
Odluka broj 01-49-348-OI/18 od 29.3.2018.

Dostavljeno:
1. Služba za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi Komentari
<< Prethodna stranica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Slijedeća stranica >>