Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavi: Usluge održavanja poslovnih aplikacija u Zavodu Bakovići
24.12.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1245-OI/18
Datum: 21.12.2018. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići" (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1245-ZOP-3/18), v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavi:
Usluge održavanja poslovnih aplikacija u Zavodu Bakovići


Prilog:
Odluka broj 01-49-1245-OI/18 od 21.12.2018.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a

Linkovi Komentari
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi usluga: Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"
24.12.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1246-OI/18
Datum: 21.12.2018. godine

Na temelju članka 70. Zakona o javnim nabavama (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), te prijedloga Povjerenstva za javnu nabavu u postupku dodjele ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga održavanja aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići" (Zapisnik o otvaranju konačne ponude broj: 07-49-1246-ZOP-3/18), v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavi usluga:
Održavanje aplikativnog softvera "Baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"


Prilog:
Odluka broj 01-49-1246-OI/18 od 21.12.2018.

Dostavljeno:
1. 1x učesniku u postupku
2. a/a

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavci: Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija
14.11.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1245/18
Datum: 14.11.2018. godine

„Spin“ d.o.o.
Slatina 9 - Novi tržni centar 2
75 000 Tuzla

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti o nabavci:
„Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija“


Prilozi:
Poziv za dostavu kvalifikacijske dokumentacije
Tenderska dokumentacija
Izmjena tenderske dokumentacije


Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Dodatni radovi na zgradi Bobovac
14.03.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-348/18
Datum: 14.3.2018. godine

„Sigma-SK“ d.o.o.
Kočevska čikma 6
72 000 Zenica

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
„Dodatni radovi na zgradi Bobovac“


Prilozi:
Poziv broj 01-49-348/18 od 14.3.2018. i ostala potrebna dokumentacija

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija
14.11.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1135/17
Datum: 14.11.2017. godine

„Spin“ d.o.o.
Slatina 9 – Novi tržni centar 2
75 000 Tuzla

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
„Nabava usluga održavanja poslovnih aplikacija“


Prilozi:
Poziv
Zahtjev za sudjelovanje
Tenderska dokumentacija
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 50
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 52

Linkovi Komentari
Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci: Održavanje aplikativnog softvera "baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"
13.11.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1130/17
Datum: 10.11.2017. godine

„Comp-it“ d.o.o.
Derviša Numića br.7
71 000 Sarajevo
Tel: 033/713-450
Fax: 033/713-451

Predmet: Poziv za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci:
Održavanje aplikativnog softvera "baza podataka o korisnicima Zavoda Bakovići"


Prilozi:
Poziv
Zahtjev za sudjelovanje
Tenderska dokumentacija
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 45
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 50
Izjava o ispunjenosti uvjeta iz članka 52

Linkovi Komentari