Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi roba: Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata), za 2018. godinu, za Lot 2: Zavjese
27.06.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-544-PP-OP-L2/18
Datum: 26.6.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi roba:
Građevinski materijali i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata), za 2018. godinu,
za Lot 2: Zavjese


Prilog:
Odluka broj 01-49-544-PP-OP-L2/18 od 26.6.2018.

Dostavljeno:
1. Učesnicima u postupku
2. a/a
Linkovi
Ime:
E-mail: (nije obavezno)
smjesko namigni jezik eek zbunjen tuzni staaa osamucen iznenadjenje pitanjce zvizduce