Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Instalaterski radovi na građevinama - ponovljeni postupak
29.09.2016
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-909/16
Datum: 28.9.2016. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI RADOVA:
Instalaterski radovi na građevinama - ponovljeni postupak


Prilog:
Odluka o poništenju broj 01-49-909/16 od 28.9.2016.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. a/a
Linkovi