Zavod Bakovići - Fojnica
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga DKS laboratorija
12.02.2017
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-189/17
Datum: 10.2.2017. godine

U skladu sa člankom 8. stavak (1) Zakona o javnima nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 39/14) i člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama ( „Službeni glasnik BIH“, broj: 66/16), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, objavljuje:

P O Z I V
za dostavu ponuda za nabavu usluga:
DKS laboratorija za potrebe Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-189/17 od 10.2.2017.
Nacrt Ugovora

Linkovi