Zavod Bakovići - Fojnica
Javni poziv za nabavu usluga za nabavu usluga restorana i usluga posluživanja hranom
08.02.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-207/18
Datum: 7.2.2018. godine

U skladu sa člankom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavu usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnoj nabavi ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16), pripremljen je

J A V N I   P O Z I V
za nabavu usluga restorana i usluga posluživanja hranom na području općina Fojnica i Kiseljak


Prilozi:
Poziv za dostavu ponuda broj 01-49-78/18 od 22.01.2018.

Linkovi