Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 1, 2 i 5)
05.04.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-215-PP-Obp/18
Datum: 4.4.2018. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi - ponovljeni postupak (Lot 1, 2 i 5)


Prilog:
Odluka broj 01-49-215-PP-Obp/18 od 4.4.2018.

Dostavljeno:
1. Ponuditeljima (4x)
2. a/a
Linkovi