Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi usluga: Usluge cestovnog prijevoza (Lot 1)
20.08.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-736-PoP-L1/18
Datum: 13.8.2018. godine

Na temelju članka 69., stavak (2), točka d) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
o poništenju postupka u javnoj nabavi usluga:
Usluge cestovnog prijevoza, za:

Lot 1: Usluge cestovnog prijevoza na relaciji Kiseljak - Bakovići; Bakovići - Kiseljak


Prilog:
Odluka broj 01-49-736-PoP-L1/18 od 13.8.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesnicima u postupku
3. a/a
Linkovi