Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o poništenju postupka u javnoj nabavi radova: Radovi na montažnom objektu za smještaj stručnih službi (zgrada uprave) Zavoda
17.12.2018
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-1174/18
Datum: 17.12.2018. godine

Na temelju članka 25., članka 64, stavak (1), članka 70., stavak (4) i članka 69., stavak (2) točke e) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), donosim:

O D L U K U
O PONIŠTENJU POSTUPKA U JAVNOJ NABAVI RADOVA:
Radovi na montažnom objektu za smještaj stručnih službi (zgrada uprave) Zavoda


Prilog:
Odluka broj 01-49-1174/18 od 17.12.2018.

Dostavljeno:
1. Službi za nabavu
2. Učesniku u postupku
3. a/a
Linkovi