Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova: Radovi na kući u Bakovićima - III faza
11.06.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 07-49-490-OI/19
Datum: 20.05.2019. godine

Na temelju članka 25., 64. stavak (1), točka a) i članka 70. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), i na preporuku Povjerenstva za javne nabave u postupku javne nabave "Radovi na na kući u Bakovićima - III faza", v.d. ravnatelja Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave radova:
Radovi na kući u Bakovićima - III faza


Prilog:

Odluka broj 07-49-490-OI/19 od 20.05.2019


Dostavljeno:
1. Služba za nabavu...
2. Učesnicima u postupku
3. a/a

Linkovi