Zavod Bakovići - Fojnica
Odluka o obustavi postupka javne nabave roba: Medicinski kreveti, za 2019. godinu
23.07.2019
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
Broj: 01-49-632-Obp/19
Datum: 22.07.2019. godine

Na temelju članka 110. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići donosi:

O D L U K U
o obustavi postupka javne nabave roba:
Medicinski kreveti, za 2019. godinu


Prilog:
Odluka broj 01-49-632-Obp/19 od 22.07.2019.

Dostavljeno:
1. "Kis Produkt" d.o.o. Trn;
2. "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo;
3. a/a

Linkovi